Tlačivá a formuláre

Stavebné činnosti

Info potrebné pre vybavenie vašich stavieb a úprav na nich. Prejsť na stavebné činnosti

Životné prostredie

Plánujete výrub stromov? Alebo potrebujete dať orezať verejnú zeleň? Prejsť na životné prostredie

Doprava a pozemné komunikácie

Potrebujete urobiť zásah do komunikácie? Prejsť na dopravu a pozemné komunikácie

Miestne dane a poplatky

Info potrebné pre zaplatenie miestných daní a poplatkov. Prejsť na miestne dane a poplatky

Evidencia obyvateľov

Prisťahovali ste sa do našej obce? Narodilo sa Vám dieťatko? Potrebujete zmenu v pobyte? Prejsť na evidenciu obyvateľov

Evidencia stavieb

Skolaudovali ste?
Potrebujete súpisné a popisné číslo? Prejsť na evidenciu stavieb

Drobné stavby

Potrebujete:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť)
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.

Upozornenie:

 • žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.
 • s výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Poplatky: výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota: do 30 dní.

Domové prípojky inžinierskych sietí: Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

Stavebné povolenia

Potrebujete:

 • právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
 • aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby -list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
 • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
 • v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (napr. odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu – vydané OÚ Prešov, poľnohospodárskym a lesným odborom, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP
 • mená a adresy účastníkov konania
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Upozornenie: rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.
Poplatky: výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní.

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby a stavebným konaním

Povolenie na odstránenie stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny na súkromnom pozemku

K vybaveniu potrebujete:

 • aktuálny list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópiu z pozemkovej mapy, resp. geometrický plán s označením dreviny/drevín navrhovaných na výrub (dreviny označené značkou „X“)
 • písomný súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom sa drevina nachádza (len v prípade, pokiaľ žiadateľ nie je vlastníkom predmetného pozemku)
 • správny poplatok.

Poplatok: výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Spôsob vybavenia: vydanie súhlasu na výrub dreviny formou rozhodnutia.
Lehota na vybavenie: 30 dní, s možným predĺžením na 60 dní v zložitých prípadoch.

Návrh na výrub – orezanie dreviny/drevín vo verejnej zeleniDoprava a pozemné komunikácie

Prekopávkové povolenieMiestne dane a poplatky


Psy
Komunálny odpad
Daňové priznania
Žiadosť o vrátenie preplatku

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu

Vybavuje: Ing. Iveta Lipjancová, tel. 051/7711 192

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí
 • platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia
 • list vlastníctva – v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu, alebo rozhodnutie o povolení vkladu
 • súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom
  lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva)
 • písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva)

Poplatok: bez poplatku.
Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok).
Zákonná úprava: § 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu
z dôvodu vycestovania do zahraničia

Zrušenie trvalého pobytu

Vydanie rozhodnutia o určení (zmene, zrušení)
súpisného (súpisného a orientačného čísla)

Vybavuje: Ing. Iveta Lipjancová, tel. 051/ 7711 192

K vybaveniu rozhodnutia potrebujete:

 • kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) – na budovy postavené od 1.10.1976
 • stavebné povolenie na budovy postavené do 1.10.1976
 • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby (ak chcete vydať rozhodnutie, ktorým
  sa súpisné číslo ruší)
 • kópia katastrálnej mapy (alebo geometrický plán v prípade, že ide o nové stavby alebo
  dodatočne skolaudované)
 • doklad o vlastníctve pozemku (alebo doklad o inom práve k pozemku)
 • čestné vyhlásenie (v prípade, že žiadateľ nevlastní stavebné povolenie alebo kolaudačné
  rozhodnutie
 • vyplnenú žiadosť (vzory príloha 1, 2)

Poplatok: 2 €

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Opravný prostriedok sa nepodáva

Zákonná úprava: Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Vydanie potvrdenia o určenom súpisnom
(súpisnom a orientačnom) čísle